Úspěšná mediace

udělejte první krok správným směrem
1Jste dvě nebo více stran s rozdílným názorem na libovolnou věc?
2Potřebujete se dohodnout a nevíte jak?
3Nejraději byste chtěli spor vyřešit mimosoudní cestou?

Odpověděli jste 3x ano? Mediace je přesně pro vás.

Kde všude vám mediace může pomoci?

rodina

Rodinná mediace

Řešíte v rodině složité problémy, které se zdají být neřešitelné?

Chcete radši dospět k dohodě, než k soudu?

Pomůžeme vám najít dohodu u manželských krizí, rozvodů manželství dohodou (bez soudů), dohodu úpravy styku s dítětem a jakýchkoliv dalších sporů v rodině.

obchod

Obchodní mediace

Potřebujete napravit vztahy mezi kolegy na pracovišti, nebo mezi nadřízeným a podřízeným?

Máte zájem odblokovat obchodní jednání s dodavatelem nebo odběratelem?

konflikt

Řešení konfliktů

Trápí vás sousedské spory nebo chcete zdárně ukončit občanskoprávní spor?

Nabízíme alternativní řešení sporů – mimosoudní vyrovnání a úspěšné řešení sporů mediací.

majetek

Majetkové vyrovnání

Nesouhlasíte s nespravedlivým majetkovým vyrovnáním?

Rádi byste se dobrali spravedlivé dohody u dělení majetku při rozvodu (SJM), při majetkovém vyrovnání nesezdaných partnerů, vypořádání dědictví nebo spolupodílového vlastnictví?

Proč chtít jedině zapsané mediátory?

Ing. Petr Hruška

zapsaný mediátor s nadstavbou
na rodinnou mediaci

více o Petrovi

U zapsaného mediátora máte jistotu, že Vám bude poskytnuta služba v odpovídající kvalitě. Zapsaný mediátor má za sebou zkoušku zapsaného mediátora a je podle zákona o mediaci proškolen a zároveň zkušební komisí schválen jako člověk, který má lidské a odborné kvality pro tuto práci.

normální je nesoudit se

Ing. Ivana Hrušková, DiS.

zapsaný mediátor s nadstavbou
na rodinnou mediaci

více o Ivaně

Na co se nejčastěji ptáte v souvislosti s mediací?

+

Co je to mediace?

Mediace je dobrovolný, mimosoudní, rychlý a levný způsob řešení konfliktů občanů i firem ohledně jejich práv a povinností zprostředkovaný neutrálním mediátorem, který obě strany sporu provází společným jednáním tak, aby mohly uzavřít oboustranně přijatelnou dohodu, tzv. mediační dohodu.

+

Kdo je mediátor?

Mediátor je specialista na efektivní vyjednávání, který vede procesem uzavírání dohody znesvářené strany (mediací) a oběma pomáhá soustředit se na podstatné záležitosti pro jejich budoucnost a oprostit se od nepřátelství. Mediátor podporuje strany při hledání konstruktivních budoucích řešení a překonávání sporných oblastí. V diskusi je v konfliktu zcela neutrální, není soudcem, ochráncem, poradcem, nerozhoduje ani o pravdě, vině či trestu. Úkolem mediátora je zprostředkovat oboustrannou výměnu informací mezi stranami, které doposud nevnímaly nebo nebyly z různých důvodů sděleny. Dále napomáhá v definování společných a rozdílných zájmů a na základě toho Vám může usnadnit nalezení oboustranně přijatelných řešení ve všech předmětech jednání. Mediátor není soudcem, advokátem ani terapeutem.

+

Co je to mediační dohoda?

Mediační dohoda je výstupem procesu mediace, je to oboustranně přijatelná dohoda mezi stranami sporu.

+

Jak probíhá mediace?

Mediace se zapsaným mediátorem je zahájena podpisem smlouvy o provedení mediace. Nejprve jsou oběma stranám vysvětleny principy a výhody mediace, tak aby se mohly rozhodnout, zda mediaci podstoupit. Po souhlasu obou stran s mediací je domluven termín, výše honoráře a místo prvního společného mediačního sezení. Na schůzce nejprve mediátor obě strany přivítá, vysvětlí jim, jak bude mediační jednání probíhat a dohodne pravidla jednání. Potom popíše svůj pohled na situaci strana, která o mediaci požádala jako první. Následně dostane prostor druhá strana. Na základě společných zájmů stran navrhne mediátor předmět jednání. Cílem je pomoci vzájemnému pochopení postoje obou stran. V další části mediátor pomáhá stranám nalézt možná oboustranně přijatelná řešení, shrne to, na čem se strany dohodly a sepíše se stranami mediační dohodu, která je vyvážená, konkrétní, reálná, časově vymezená, dosažitelná a měřitelná. Strany a mediátoři pak dohodu podepíší. Bude-li mediační jednání ještě pokračovat, je součástí dílčí dohody datum, čas a předmět jednání dalšího mediačního setkání.

+

Jaká je cena mediace?

Cena za mediaci činí 2 000 Kč za každou započatou hodinu mediace. Tuto cenu uhradí v hotovosti mediátorovi po skončení mediačního jednání každá ze stran jednou polovinou, pokud se nedohodnou jinak. Jedno mediační sezení obvykle trvá 3 hodiny.

+

Jak se připravit na mediaci?

Aby mediace byla pro vás užitečná, je vhodné odpovědět si na následující otázky:
1.  Jaká jsou podstatná fakta sporu?
2.  Jaké jsou problematické body, na kterých se zatím neshodnete?
3.  Jaké jsou Vaše skutečné zájmy? Co opravdu chcete? Co je pro Vás nejdůležitější?
4.  Budou všechny osoby, které jsou pro řešení sporu důležité, při setkání přítomné?
5.  Jaký dopad by měla vaše nedohoda na děti nebo vaše nejbližší?
6.  Jaká jsou rizika v případě, že se nedohodnete?
7.  Jaké Vám vzniknou konkrétní náklady, pokud se budete muset soudit?
8.  Kolik času strávíte po soudech, pokud se nedohodnete?
9.  S jakým nejhorším řešením ještě můžete souhlasit?
10.  Za jakých okolností jste ochotní se skutečně dohodnout?

+

Jak se stát mediátorem?

Zaujala Vás mediace, jako způsob řešení konfliktů? Nabízíme kurzy mediace pro začínající mediátory, kteří chtějí zahájit svoji praxi.

+

Co je nařízené setkání s mediátorem?

Soud nebo OSPOD vám může nařídit první tříhodinové setkání se zapsaným mediátorem. Jeho cílem je, aby zapsaný mediátor účastníky obeznámil s možnostmi mediace a kladně na ně působil z hlediska rozhodnutí se pro mediaci. Smyslem nařízené první schůzky s mediátorem je tedy „pobídnout“ strany sporu k zahájení mediace. Pokud vám tedy soud či OSPOD nařídí setkání se zapsaným mediátorem je na vás, abyste se s druhým účastníkem dohodli na možných termínech a sjednali si termín schůzky. Při sjednávání termínu počítejte s dostatečným časovým předstihem, a proto se ozvěte co nejdříve po převzetí usnesení. Na soudem nařízeném 1. setkání se zapsaným mediátorem i případné následující mediaci je nezbytná osobní účast účastníků sporu bez právních zástupců. Smyslem nařízeného setkání s mediátorem je „posoudit“ se stranami možnosti zahájení mediace, což není jednání o právní pozicích a argumentaci právních zástupců. Nezapomeňte, prosím, zúčastnit se soudem nařízeného setkání se zapsaným mediátorem. V případě nesplnění této povinnosti, může soud uložit účastníkovi i opakovaně pokutu do výše 50.000 Kč (§ 53 odst. 1 o.s.ř.). Nařízené 1. setkání se zapsaným mediátorem není mediace. Mediace nemůže být nikdy nařízena a je to dobrovolné rozhodnutí stran, že jí chtějí uskutečnit.

Jak si domluvit mediaci?

Zavolejte nám nebo nás kontaktujte. Dohodneme konkrétní podmínky mediace a zodpovíme vaše dotazy. Pokud obě strany sporu dospějí k názoru, že je dobré mediaci využít, sjednají si konkrétní termín schůzky s mediátorem.

Jestliže dohodě obou stran brání vzájemná antipatie, můžeme v těchto případech schůzku sjednat i my. V tom případě je nutné znát kontaktní údaje – jméno, telefon, adresa či email druhé strany a sami předáme informace o termínu a místě schůzky.

V případě, kdy to jde, je lépe, když se strany dohodnou na termínu schůzky samy. Stejně tak je dobré, když se na ceně podílejí obě strany stejnou částkou a mají tak i stejný zájem na úspěchu mediace.

levná a efektivní cesta k vyřešení sporu